ورزش رامسر در چندسال اخير رو به نزول است,تاجايى كه كليه ورزشكاران وخانواده محترم شان از مسئولين ورزش شهرستان واستان وحتى كشور گله مند هستند.ما زمانى نه چندان دور در واليبال,فوتبال,كشتى, دوميدانى,جودو, كونك فو,وزنه بردارى و...قهرمانان بسيارى راتحويل داديم ومتأسفانه در اين چندسال ورزش رامسر بامشكلات زيادى دست و پنجه نرم مى كند,از ضعف مديريت اداره ورزش جوانان و بعضى از زير دستانشان گرفته تاهيأت هاى ورزشى شهر واستان مازندران و حتى رسيدگى نكردن وزارت ورزش وفدراسيونهاى ورزشى به ورزش استان مازندران اللخصوص شهرستان رامسركه زمانى عروس شهرهاى خاورميانه وحتى دنيا را در اختيار داشت.كه دنيا اين شهر را مى شناسديك تيم ورزشى بااقتدار در ايران ندارد,اين بحث را در روزهاى آينده به طورمفصل به يارى خدا وهمراهى هم پى خواهيم گرفت...

منبع : امید رامسر RamsarOmid |نگاهى به ورزش رامسر
برچسب ها : ورزش ,ورزشى ,رامسر ,ورزش رامسر